Pikhart Radek

Pikhart Radek
předseda TJ

Telefon: +420 775 099 158

E-mail: radek@pikhart.cz