Informace o využití finanční podpory v rámci programu VIII MŠMT - Organizace sportu ve sportovních klubech

20.12.2017 14:20

Přidělená dotace byla použita na spotřebu drobného majetku – jedná se o polyesterové soupravy pro družstva žáků a dorostu, zimní bundy pro trenéry těchto družstev, soupravy JAKO s oddílovým potiskem pro nové členy družstev, fotbalové míče (velikosti 3) a sítě na malé branky pro přípravky, fotbalové míče (velikosti 4) pro žáky a doplnění souprav dresů pro dorost, který postupem do krajského přeboru musel být rozdělen na starší a mladší dorost.

Uvedené nákupy činí hodnotu 85 809,-- Kč, tj. 27,68 %.

Další použití dotace je na služby – konkrétně na pronájem tělocvičny pro zimní přípravu žáků, pronájem tělocvičny pro tutéž přípravu dorostu, pronájmy hřiště UMT (umělá tráva) pro přípravné zápasy starších a mladších žáků a staršího a mladšího dorostu – všechna družstva působí v krajském přeboru a je to pro ně nezbytné. Pronájmy jsou 28 600,-- Kč.

Z ostatních služeb byla dotace použita na náklady týdenního soustředění starších a mladších žáků, které proběhlo v Žihobcích – konkrétně na úhradu za ubytování a stravování. Zde činily náklady 41 270,-- Kč.

Celkové náklady na služby činí hodnotu 69 870,-- Kč a spolu s nákupy drobného majetku pak činí hodnotu 155 679,-- Kč. Z poskytnuté dotace byla hrazena hodnota 154 000 Kč, tj. 49,68 % s tím, že zbývající částka 1 679,-- Kč byla uhrazena z vlastních zdrojů TJ. Takto bylo účtováno ze dvou důvodů – prvním je splnění podmínek smlouvy o poskyt- nutí dotace, kdy na spotřebu materiálu, cestovné a ostatní a jiné služby je možno vynaložit max. 50 % poskytnuté dotace – druhým je povinnost účtovat o dotaci odděleně, tudíž není možné rozdělit účetní doklad.

 

Podle smlouvy o přidělení dotace je možno použít prostředky na mzdové náklady členů realizačního týmu na činnost trenérů dětí a mládeže do 18 let, podíl těchto nákladů tvoří minimálně 50 % z celkové dotace (pokud je dotace vyšší než 100 000,-- Kč). Po přidělení dotace výkonný výbor TJ rozhodl tak, že mzdové náklady členů realizačního týmu budou činit 156 000,-- Kč, tj. 50,32 % z celkem přidělené dotace.

Po dobrých zkušenostech z minulého roku 2016 byl realizační tým rozšířen na 6 členů, byli do něj vybráni jak členové výkonného výboru, tak dlouholetí trenéři jednotlivých kategorií:

-          kategorie předpřípravek a přípravek – 5 družstev (zajišťují 3 členové RT)

-          kategorie žáci mladší a starší – 2 družstva (zajišťuje 1 člen RT)

-          kategorie dorost mladší a starší – 2 družstva (zajišťují 2 členové RT)

 

Jak již bylo výše uvedeno, po dobrých zkušenostech z předchozího roku je možno hodnotit i období roku 2017 velmi dobře. Potvrzují to výsledky a umístění všech mládežnických družstev, jejich vystupování i přístup k tréninků. Zlepšilo se výrazně trenérské zabezpečení a postupně se zlepšuje materiální zabezpečení a celkové zázemí mládeže. Přispěla k tomu poskytnutá dotace i vytvoření trenérského realizačního týmu.